Oppsummering fra spørreundersøkelsene (strategi NMF 2017)

Vi har publisert en oppsummering fra president Per Velde, i forbindelse med de spørreundersøkelsene som er en del av strategiarbeidet. Les teksten under og se vedlegget for utfyllende informasjon.

- På oppdrag fra forbundstinget i april, har forbundsstyret gjennomført flere omfattende analyser for å kartlegge holdninger hos Norges befolkning, nøkkelpersoner og medlemmer. Resultatene vil være underlag for forbundsstyret og seksjonsstyrene for nytt Idrettspolitisk dokument IPD (også kalt langtidsplanen), samt i det videre strategiske arbeidet med handlingsplaner og implementeringer. I denne omgang publiseres det utdrag, fra de tre undersøkelsene, som viser alle vesentlige trekk.

1) Norges befolkning forbinder generelt motorsport med fart og spenning, og det relateres mye til bilsport. Negative assosiasjoner som støy og forurensing er ikke fremtredende. For de som ikke er interessert i motorsport er støy (omtalt som "bråk") den hyppigste nevnte negative assosiasjonen. Bygging av omdømme må vareta sikkerhet, miljø, regulering og synlighet.

2) Blant våre egne medlemmer assosieres våre idretter og forbund med positive assosiasjoner som fart, spenning, samhold og moro. Av negative assosiasjoner er byråkrati, og at det er dyrt og tungvint/vanskelig. Medlemmene er mest fornøyd med sin egen klubb og minst fornøyd med forbundsstyret. Generelt er nye og yngre medlemmer mer fornøyd enn medlemmer som har vært involvert i motorsporten over lengre tid.

3) Blant våre "nøkkelpersoner" som består av tillitsvalgte i klubbene og forbundet, funksjonærer, m.m. (såkalte "stakeholders") er det rekruttering som ansees som klart viktigste tema. Nøkkelpersonene mener forbundet kjennetegnes mest av å fremme god helse og idrettsglede, og minst på åpent demokrati. Blant nøkkelpersonene er det stor spredning i oppfatning av tilfredshet og omdømme. Forbundet leverer best på sikkerhet og servicevennlig administrasjon, og dårligst på medieoppmerksomhet og brukervennlige datasystemer. Det er tre grupperinger om hvor fokuset bør være i våre prioriteringer: rekruttering, synlighet og effektiv drift. Paradokset er likevel at resultatene viser i relativ høy grad av enighet om ressursprioriteringene. Merk at de ansatte i administrasjonen ikke har deltatt i undersøkelsene.

Resultatene peker på omfattende interne og eksterne utfordringer. Resultatene korresponderer i stor grad med resultatene fra de åtte regionale strategimøtene med klubbenes representanter. Løsninger for de interne utfordringene er en forutsetning for å lykkes med de eksterne utfordringene. Resultatene viser også flere gledelige resultater og viser klare muligheter for å løfte våre idretter opp og frem. 

Perceptor er firmaet som har utført undersøkelsene og analysene for Norges Motorsportforbund. De vil være tilstede på tinget, hvor de presenterer sine objektive syn på de opplevelsene de har hatt gjennom denne omfattende prosessen.  

Mange ønsker å se endringer, men de vil sjelden forekomme før man selv ønsker å delta og bidra i endringsprosessene. Endringene starter på "toppen" og med hvilket mandat vårt ekstraordinære ting gir til forbundsstyret. Mandatet består av langtidsplanen i vår IPD, med langtidsbudsjett og eventuelle lovendringer. Endelig versjon av IPD sammen med sakslisten vil bli publisert i løpet av 27. oktober.

Vennlig hilsen
Per Velde
President

 

Dokumenter Strategi