Lite for samfunnet – Stor betydning for våre idretter

Norges Motorsportforbund oppfordrer våre medlemmer til ta opp saker med ivrige lokalpolitikere de treffer på stand i gater og utenfor kjøpesentrene i valgkampen. Flere av sakene er aktuelle på lokalt beslutningsnivå. 

Vi ønsker i sluttspurten av valgkampen rette oppmerksomhet mot noen saker som har stor betydning for våre idretter. Sakene kan virke små i den store samfunnsdebatten, men likevel viktige for å utvikle mangfoldet i norsk idrett i alle deler av landet. Norges Motorsportforbund organiserer 300 idrettsklubber med 37.000 medlemmer, og er en av de største flereidrettsforbundene i Norges idrettsforbund (NIF). Vi er som alle andre idrettsinteresserte lidenskapelig opptatt av våre idretter. Her er noen av våre ønsker:

Vi ønsker balansert arealplanlegging og likeverdig saksbehandling i norske kommuner som er basert på Stortinget idrettsmelding hvor alle idrettene i NIF er likeverdige.

Vi ønsker økt tilrettelegging av flerbruk mellom ulike idretter og annen samfunnsnyttig bruk av idrettsanlegg. Jamfør transportkomitéens merknad i statsbudsjettet 2017 om viktigheten av at motorsportsanlegg også kan brukes til øvelser i trafikksikkerhetsopplæring.

Vi ønsker regulerte områder på sjø og vann til idrettsanlegg for organisert båtsport- og vannscooteraktivitet. Det er i dag kun to sjøarealer for båtsport i Norge.

Vi arbeider for å fremme det grønne skiftet og ønsker fullt momsfritak for elektriske konkurranse-kjøretøy på lik linje med registrerte kjøretøy for veg.

Vi arbeider for å utvikle barneidretten og ønsker å få innført en båtsportforskrift som gir samme mulighet for motorsport og barneidrett fra 5 årsalderen på vann som på land.

Vi ønsker å fremme det grønne skiftet med at det også kan søkes spillemidler til ladestasjoner for elektriske konkurranse-kjøretøy

Vi ønsker å utvidelse av hjemmel i motorsportforskriften slik at det også kan tilbys førerutviklings- og høyhastighetskurs med registrerte kjøretøy for veg.

Vi ønsker at motorsport også kan tilbys i store byer og tett befolkede områder gjennom bygging av motorsporthaller og andre tilpassede anlegg.

Vi ønsker gode og sikre løypenett for snøscooterferdsel i norske kommuner. Bruk av snøscooter representerer et viktig rekrutteringspotensiale over til snøcooteridrett

Vi ønsker å sikre fullt fritak for vegavgift for konkurransekjøretøy med sorte skilt som kun kan brukes på veg i forbindelse med transportetapper knyttet til motorsportaktivitet

Vi ønsker samordnet, forutsigbar og rimeligere tilrettelegging fra det offentlige helsevesen for ivaretakelse av medisinsk beredskap på idrettsarrangement, spesielt innen risikosport.

Vi ønsker bedre og mer rettferdig modell for tildeling av spillemidler til toppidrett, som sikrer at også andre enn olympiske idretter får mulighet til å styrke sitt toppidrettsarbeid.

Vi ønsker et rimeligere alternativ til ATA-carnet slik at våre idrettsutøvere kan trene og konkurrere på tvers av landegrensene uten å løse kostbare toll-papirer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Velde

 

President

Norges Motorsportforbund