Kvalitetsklubb

Robuste klubber er et av Norges Motorsportforbund sine viktigste fokusområder. Etter samtaler med ulike særforbund som allerede kjører egne klubbutviklingskonsepter, samt flere Idrettskretser, så har administrasjonen utviklet et kvalitetsklubbkonsept, som i hovedtrekk beskriver klubbutvikling, organisering/klubbdrift, samt sport/aktiviteter. 

 

Mål om Kvalitetsklubb 

 • I Kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje i nær tilknytning til aktiviteten i klubben, med et sterkt eierskap til prosessen. Slik bygges kontinuitet og kultur – hvor «Klubben er sjef, for sånn gjør vi det hos oss». 
 • Forankring i NMFs «Idrettspolitiske dokument (IPD) for perioden 2015-2019», NIFs «Idretten vil og Idretten skal 2019-2023» 
 • Kompetanseutvikling har tre viktige tema: utdanning, klubbutvikling og integrering. 
 • At NMF skal tilby kurs som dekker hele vårt kompetansebehov, enten direkte, via Idrettskretsene eller andre samarbeidspartnere. Herunder: styre- og organisasjonsarbeid, funksjonærer, trenere, lisenser, arrangementer, klubbøkonomi og idrettsfinansiering, media og kommunikasjon, idrettsspesifikke temaer med mer. 
 • NMF skal bistå med klubbutvikling og kompetanseheving for å bedre klubbenes treningstilbud, arrangementer, medlemsadministrasjon, anleggsforvaltning og økonomi. 
 • NMF skal også legge til rette for at idrettsklubbene skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle lokale og regionale arrangementer, både i antall, variasjon og kvalitet. 
 • Referanser til Fotballforbundets «Kvalitetsklubb», Rytterforbundets «Klubbsatsningsprogram» og Friidrettsforbundets «Kvalitetsklubb».

NMF vil fra februar 2020 sette i gang et kvalitetsløft/Kvalitetsklubb ute i klubbene, med god hjelp fra tilhørende regioner, Idrettskretser og NMF. Vi ønsker med dette å skape enda flere veldrevne idrettslag med kompetente tillitsvalgte, for igjen å kunne skape enda bedre aktiviteter for barn og ungdom i sitt nærmiljø. Vi tror videre at godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for en sunn barne- og ungdomsidrett. 

Definisjon – Kvalitetsklubb 

 • Konseptet er retningsgivende for utviklingsarbeidet i våre klubber og samarbeidet mellom medlem, klubb, region, Idrettskrets og forbund. 
 • Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. 
 • Klubber som har fokus på klubben som helhet er bedre rustet til å skape aktivitet for medlemmene sin. Når vi tenker helhet er det alle delene i klubben: organisasjon, trenere, ledelse, arrangement, aktivitetstilbud og anlegg. 
 • Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. NMF skal arbeide for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat. 
 • Være en god arena for sportslig utvikling. 
 • Være en sosial møteplass for barn og unge. 
 • Tilby gode aktiviteter til alle sine medlemmer, også til de som ikke har eget utstyr. 
 • Ha gjennomføringsevne – sportslig aktivitet. 
 • Opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og funksjonærer. 
 • Er et godt forbilde for andre klubber, og vil bistå de i sin region. 
 • Være selvdrevne og ha ressurser til å drive ovennevnte.

NMF legger til grunn Norges Idrettsforbunds arbeidsmodeller i utvikling av Kvalitetsklubb. 

Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling. Klubbens medlemmer og styret lager en felles beskrivelse av klubbens nåsituasjon, og deretter vurderer de sammen hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Ut fra disse vurderingene jobbes det med å finne og sette i gang virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon. 

Kvalitetsklubb har definert fire ulike klubbtyper:

 • Breddeklubb En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål. 
 • Utviklingsklubb En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til NMFs Utviklingsgruppe og nasjonalt nivå. Dette er utøvere fra 15 år og eldre. 
 • Eliteklubb En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til landslag og internasjonalt senior nivå. 
 • Arrangementsklubb En klubb som har godkjente arrangement i NMFs regi, samt har fokus på å arrangere arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

En klubb kan være en eller flere av de fire klubbtypene. Ingen klubbtype er en bedre klubb enn andre. Det viktigste er at klubben har en felles forståelse i klubben for hvordan type klubb man definerer seg som. Alle klubbtypene er definert med et innhold innenfor alle delene i organisasjonshjulet, hvor vi har definert tre nivåer av måloppnåelse: 

 • I startgrinda 
 • På vei ut 
 • I førersetet 

Parallelt med utrullering av Kvalitetsklubb, så vil vi i en tidlig fase starte en bevisstgjøring ut mot klubbene, ved å ta tempen på den enkelte klubb og region. Dette vil gi alle involverte parter en verdifull innsikt i jobben som skal gjøres videre. Derfor vil alle klubber få tilbud om å delta i en klubbundersøkelse (rettet mot styret i klubben), hvor det mest elementære i driften av et idrettslag vil bli vektlagt (ikke sport/aktivitet). 

Konseptet Bedre klubb del 1 i regi av Norges Idrettsforbund vil bli sendt ut til alle klubber i begynnelsen av februar. NMF ønsker med dette ikke å arrestere de klubber som ikke oppfølger de ideelle kriterier rundt drift av sitt idrettslag, men heller å synliggjøre hvilke leveranser og hjelp den enkelte klubb trenger for å kunne utvikle seg videre. NMF håper flest mulige klubber vil delta, til det best for utviklingen av egen klubb og Norsk Motorsport. For de klubber som ønsker å bli en del av Kvalitetsklubb, så vil gjennomført Bedre klubb del 1 også være en forutsetning for å få godkjent sin søknad. 

Kvalitetsklubb vil ha 4 ulike nivåer, men for NMF sin del vil man i første omgang kun ha fokus på nivå 1 og 2. Det vil være mulighet til å søke seg som pilotklubber, hvor de vil ha en tettere dialog/oppfølging av Idrettskrets, Region og NMF i 2020. Tanken er å velge ut 1 klubb i hver Idrettskrets/Fylke (max 11 klubber) basert på motivasjon i sin søknad. 

Nivå 1 vil ha fokus på elementær i det å drifte en klubb rent organisatorisk. Følgende prioriterte områder vil være gjeldende: 

 • Organisasjon
  • Organisasjonskart
  • Gjennomført Bedre Klubb del 1
  • Klubbens styrearbeid i praksis (kurs settes opp mellom november-februar i forkant av årsmøter i klubb innen 31. mars)

Nivå 2 vil ha fokus på god klubbdrift med god hjelp fra en klubbs tilhørende Idrettskrets og regioner. Følgende prioriterte områder vil være gjeldende: 

 • Organisasjon
  • Bygger videre på NIVÅ 1
  • Økonomistyring (kan muligens utgå pga omfang og at det meste dekkes gjennom Klubbens styrearbeid i praksis)
  • Lover, regler og retningslinjer (kan muligens utgå pga omfang og at det meste dekkes gjennom Klubbens styrearbeid i praksis)
  • Virksomhetsplan
  • Handlingsplan
  • Klubbhåndbok
  • MITA/Isonen (NIF)
  • Ansvarlig barneidrett
  • Kvalitetsklubb-ansvarlig 
 • Aktivitet
  • Plan for rekrutterings/breddeaktiviteter, også til de som ikke har eget utstyr
  • Rekrutteringsansvarlig
  • Sportsplan
  • Treneransvarlig
  • Eget anlegg eller tilgang til anlegg 
 • Kompetanse/utdanning
  • Lederkompetanse – ansvar hos Idrettskretser
  • Trenerkompetanse – ansvar hos Regioner
  • Sikkerhetskompetanse – ansvar hos Regioner 
 • Samfunns- og verdiarbeid
  • NMF’s verdigrunnlag
  • «Økonomi som barriere»
  • Rent Idrettslag (Antidoping)
  • Politiattest 

What’s in it for my club? Alle kurs i regi av både regioner og Idrettskretser vil være gratis for den enkelte klubb (NB! Utgifter som dekkes er kursleder, lokaler og eventuell enkel bevertning).

For de klubber som ønsker å ta del i Kvalitetsklubb, så vil det gi ulike økonomiske fordeler: 

 1. Det vil utdeles 30 kr pr medlem under 19 år basert på innlevert oversikt fra klubbene i slutten av 2020. Fra 2021 økes denne til 100 kr pr nytt medlem under 19 år. (Medlemmer under 19 år vektes høyt hos NIF vedrørende tilskudd).
 1. Integrering-/Parakonkurranser – egen klasse for personer med funksjonshemminger tildeles 10 000 kr pr klubb som klarer å gjennomføre dette.
 2. Incentiv basert på oppnådde nivå i Kvalitetsklubb trappen:
  • Nivå 1 – her er det prosessen/bevisstgjøringen i seg selv som har størst verdi
  • Nivå 2 – klubb tildeles 5 000 kr, øremerket til ytterligere klubbutviklingstiltak
  • Nivå 3 – klubb tildeles 10 000 kr (ikke aktuelt for 2020)
  • Nivå 4 – klubb tildeles 15 000 kr (ikke aktuelt for 2020) I de forskjellige nivåene til Kvalitetsklubb ligger det flere delmål (IPD) som er viktig for NMF å oppnå med tanke på rapportering til NIF.
 3. Godtgjørelse til region for gjennomføring av kurs i henhold til gitte kriterier, og som er øremerket til utvikling og gjennomføring av stevner/arrangement knyttet til barn og ungdom i egen region:
  • Fra 10-19 deltakere honoreres med 4 000 kr
  • Fra 20-34 deltakere honoreres med 7 000 kr
  • Fra 35 deltakere honoreres med 15 000 kr 

Hva kan en Kvalitetsklubb forvente av bistand fra NMF? 

 • Hjelp til å skape en felles forståelse av hvilken type klubb man er og til å sette seg felles målsetninger for arbeidet i klubben. 
 • Tilbud om kompetansehevende tiltak etter behov. 
 • Bli en del av nettverket for NMFs utviklingsarbeid for å skape flere solide og veldrevne klubber. 
 • Få stempel som Kvalitetsklubb. 
 • Reportasje og omtale på NMFs medieplattformer. 
 • Bli med på kåringen av beste Kvalitetsklubb under MSK. 

Hvordan bli en Kvalitetsklubb? Det er et stort og viktig valg for klubben å starte en kvalitetsklubbprosess. Det er derfor svært viktig at klubben sikrer en tydelig forankring i styret og har en sterk motivasjon for et kvalitetsløft i klubben. Ja, dette går vi for! Noen basiskrav ligger derfor til grunn for å bli tatt opp som Kvalitetsklubb: 

 • Styrevedtak om å bli tatt opp som prosessklubb – protokoll vedlegges søknad. 
 • Viktig å merke seg at vedtaket må fattes i hovedstyret (i et fleridrettslag). 
 • Klubben må sette ned en styringsgruppe som skal drive prosessen i klubben fremover. Styringsgruppen må være representert med minst ett styremedlem. En styringsgruppe skal bidra til at klubben lykkes med å nå sine mål. Den bør bestå av personer som har myndighet til å fatte en beslutning. Styringsgruppen er viktig for å sikre forankring hos klubbens medlemmer og skal sette av tid til å involvere, inkludere og engasjere klubben, blant annet gjennom diverse møter/allmøter. 
 • Det er viktig å avklare hvilke oppgaver og hvilket ansvar styringsgruppen skal ha, og å følge avtalt struktur for rapportering. 
 • Informere hovedstyret (dersom klubb med flere idretter). 
 • Søke NMF etter oppsatte frister og rutiner. Basert på søknadskriterier og gjennomført Bedre Klubb del 1, så vil det alene kunne avdekke hvilket nivå den enkelte klubb befinner seg på. 
 • Oppstartsmøte i regi av enten Idrettskrets og/eller region for å avdekke hvilke behov/hjelp den enkelte klubb trenger for å kunne utvikle seg videre, vil kunne bli vurdert. 
 • Videre leveranse av kurs og oppfølging i klubb, vil skje i samspill med den enkelte Idrettskrets, region, samt NMF. 

Idrettskretser Et sentralt element i utrulling av Kvalitetsklubb har vært å styrke forholdet til de ulike Idrettskretsene. Dette arbeidet er allerede godt i gang, og interessen for å bidra ut mot våre klubber, har vist seg å være veldig positive. Kretsene vil fremover være viktige premissleverandører for kurs og utdanning hva gjelder organisasjon og klubbdrift. 

Kurstilbud 2020 

NMF (sentralt) 

 1. Trener 1 kurs
 2. Trener 2 kurs 

Regioner 

 • Aktivitetslederkurs
 • Sikkerhetslederkurs
 • Stevnelederkurs
 • Teknisk kontrollantkurs
 • Jurykurs (NB! Gjelder ikke juryleder NM)
 • Oppdateringsseminar for Stevneleder, Juryledere og Tekniske kontrollanter
 • Oppdateringsseminar for NM juryledere 

Kurskalender i Regioner Basert på etterspørsel av kurs på landsbasis, så vil det hvert år (innen 30. september) bli utarbeidet en felles kurskalender for alle regioner. Dette for å skape en større forutsigbarhet for klubbene, som vil trenge påfyll av faglig kompetanse i løpet av påfølgende år. Alle kurs vil være tilgjengelig på NMF’s hjemmeside eller i andre kanaler ute hos regionene. Ønsker klubber egne kurs utover dette, så må de ta direkte kontakt med sin respektive region. 

Idrettskretser Klubbens styrearbeid i praksis 

 • Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
 • Kurset er delt i tre hoveddeler:
  • Ansvarsoppgaven. Her får du en gjennomgang av de viktigste lover og regler.
  • Ressursoppgaven. Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilket ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas
  • Strategioppgaven. Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterke til å møte fremtidige utfordringer.
  • Kurset tar ca. 3-4 timer

Økonomistyring 

 • Temaene i kurset er roller og ansvar, regnskapsføring, budsjettoppfølging, gjennomgang av regnskaps- og revisjonsbestemmelsene, særregler m.m. Deltakerne får en forståelse av ansvaret for å ha en forsvarlig økonomistyring.
 • Kurset tar ca. 3-4 timer 

Lover, regler og retningslinjer Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet. 

Deltakere vil lære mer om:

 • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
 • Lovarbeid: Generelt og fra § til §
 • Intern organisering og organisasjonsplan
 • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
 • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
 • Valgkomitéarbeid
 • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (Barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer mot seksuell trakassering, mobbing, Antidoping Norge m.m.).

Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte. 

 • Kurset tar ca. 3-4 timer 

Kurskalender i Idrettskrets Ved behov for kurs i regi av Idrettskrets, så avtales det også direkte med sin respektive region, men det er ønskelig at kurset Klubbens styrearbeid i praksis, gjennomføres i månedene oktober-februar, i god tid før fristen for gjennomført årsmøte skal være (31. mars). Dette vil bli formidlet til de ulike Idrettskretsene og regionene. 

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen ...

80 0
Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast

Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast ...

74 0
Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace

Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace ...

40 0
Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt

Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt ...

45 0
Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020

Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020 ...

140 1
NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang

NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang ...

51 1
Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede

Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede ...

93 0
Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede

Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede ...

64 0
Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️

Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️ ...

125 0