Korona-vett fra NMF

Slik skal NMF-medlemmer opptre under dagens korona-situasjon!

Korona-vett veileder for Norges Motorsportforbund (NMF)

Oppdatert: 8. mai 2020

Det er nå åpnet opp for begrenset organisert aktivitet innenfor Norges Motorsportforbund sine grener hvor myndighetene skiller på trening og konkurranser/arrangementer. Uavhengig av hvilken type aktivitet det gjelder så er det en øvre grense på maksimalt 50 personer innenfor Norges Motorsportforbund sine aktiviteter.  Overordnet mål for veilederen er at aktiviteten ikke skal bidra til spredning av korona viruset. Denne veilederen gjelder all aktivitet som avholdes i henhold til NMFs reglement. Det er foreløpig ikke tillatt med større arrangementer eller konkurranser i perioden. Dugnader faller inn under disse retningslinjene. 

I tillegg til disse retningslinjene gjelder Norges Idrettsforbunds (NIF) overordnede korona-vett regler og nasjonale myndigheters retningslinjer – se nederst i dokumentet.

Det er sikkerhetsleder som er ansvarlig på trening (stevneleder i noen grener) og denne er også ansvarlig for å påse at tiltak mot korona blir etterfulgt. Ved brudd på retningslinjer har ansvarlig for aktiviteten myndighet til å stenge aktiviteten helt eller delvis, samt bortvise personer.

Enhver klubb skal påse at alle deres sikkerhetsledere er kjent med disse og øvrige retningslinjer, og at disse blir fulgt. Enhver klubb kan innføre lokale tiltak/begrensninger for å sikre kontroll over at retningslinjer følges. Klubben pålegges gjennom disse retningslinjene å sette seg inn i smittvernloven og dens bestemmelser, og følge disse. Informasjon om smittevernlovens bestemmelser finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevern

Alle som kommer på banen/klubben må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer. Medlemmer oppfordres til å kun trene i egen klubb så langt det lar seg gjøre.

Klubben er selv ansvarlig for sine treninger, samt å avbryte trening dersom helsemyndighetenes krav ikke kan innfris. Det må utvises skjønn ut ifra grenenes særegenhet, men ikke på en slik måte at myndighetenes krav ikke kan innfris.

All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer. Følgende gjelder uavhengig av om det gjelder trening eller konkurranse/arrangement:

 • Ingen trening eller annen aktivitet (dugnad) er tillatt med mindre man er 100% sikker på at myndighetenes retningslinjer kan følges. Forsiktighetsprinsippet er til enhver tid gjeldene.
 • Det skal til enhver tid være to meters avstand mellom alle personer, med unntak av husstandsmedlemmer.
 • Det totale antall personer kan bestå av maks fem personer, hvor alle må holde to meters avstand.
 • Personer med symptomer på COVID-19 eller personer i karantene kan ikke delta.
 • Utleie av utstyr tillates ikke på grunn av sikkerhetsmessige og smittevern årsaker.
 • Det er ikke tillat å låne bort utstyr, verktøy, eller liknende.
 • Kiosk, garderobe, klubbhus, varmestue, vaskeplass, utendørs vannkraner etc. er ikke tillat å bruke.
 • Innsjekk må foregå digitalt. Alle klubber oppfordres til å finne lokale praktiske løsninger for å sjekke lisens/medlemskap og ta imot betaling. Eksempelvis SMS som bekrefter deltakelse på treningen og betaling på Vipps.
 • Overflater som blir berørt skal desinfiseres/renholdes hyppig.
 • Arrangør må ha klare retningslinjer på hvordan et havari ute på banen skal håndteres og sørge for at alle deltagere/foresatte har forstått disse.
 • Antall personer på banen, i skogen, i depot, dommertårn, racecontroll, flaggbokser og så videre må være i tråd med myndighetenes anbefalinger. Hvis en gren er avhengig av flere funksjonærer (f.eks racekontroll) for å utøve aktiviteten innenfor NMF´s regler og sikkerhetsbestemmelser, og disse ikke kan utføre sine oppgaver innenfor helsemyndighetenes krav, kan ikke aktiviteten drives.
 • Det er ikke tillat å ha ansvar for andres barn i denne perioden. Barn/ungdom skal følges opp av husstandsmedlemmer, og disse må ha medlemskap i NMF tilsluttet klubb i henhold til gjeldende regelverk.
 • Barn/ungdom skal følges opp tett, slik at de ikke bryter retningslinjene utenfor de voksnes oppsyn.
 • Konkurranser kan avvikles i tråd med NKR § 6.1.5 som lukkede konkurranser Arrangørklubb har da anledning til å invitere inntil fire klubber i lokalområdet til å delta. Utøverne skal være medlem i arrangørklubben eller av invitert klubb, og ha lisens i henhold til gjeldende lisensbestemmelser. Kravet til medisinsk beredskap er som ved trening i grenen. Konkurranser i denne kategorien skal ikke oppføres i nasjonal terminliste. Slike lukkede konkurranser skal ikke være publikumsarrangement  

Særskilt for ren treningsaktivitet: 

 • En enkelt treningsgruppe kan maksimalt bestå av 20 personer, med minimum 1 meters avstand. Her skal også eventuelle mekanikere/medhjelpere telles med.  
 • Klubben kan ha flere grupper av 20 personer eller færre. Gruppene skal da skilles på en slik måte at de plassert godt fra hverandre. Samlet maksimale antall på en trening får uansett ikke overstige 50 personer. 
 • Klubben kan gjerne dele opp treningstiden i løpet av dagen, men må sørge for at maksimalt antall personer ikke overstiges på samme tid.

NB! (Husk å oppdatere disse linkene så de er korrekte)

Disse retningslinjene vil til enhver tid være avhengig av føringer fra offentlig myndigheter og NIF og vil dermed bli justert forløpende.

Informasjon fra Helsedirektoratet finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Vedlagt følger veilederen fra Norges idrettsforbund som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/