Norges Motorsportforbund
English

Anlegg

Med anlegg mener vi de traseene eller arealene som NMFs grener utøves i. Noen av anleggene er permanente, mens andre er midlertidige, og går over til annen bruk når motorsportaktiviteten ikke foregår. Svært ofte er det klubbene selv som er anleggseier og har ansvaret for anleggene.

Anlegg som er registrert som konkurranseområde i MITA finner du under "Anlegg" her på nettsiden, per seksjon. Gyldigheten for godkjenningen for hvert enkelt anlegg finnes du ved å sjekke banens detaljer.

Anleggskrav

Hver enkelt gren har krav til baner, og flere grener skiller også på nivå på baner. I tillegg har de internasjonale forbundene krav til baner og anlegg. I noen seksjoner/grener benyttes den internasjonale godkjenning som banegodkjenning også nasjonalt.

Banereglene finner dere enten i spesialreglementet for grenen, eller som egne baneregler i vårt dokumentarkiv, eller på grenens side.

Godkjennelsesprosedyre

De aller fleste anlegg krever en form for godkjenning. Noen grener har egne banegodkjennere som er utnevnt av NMF. Anleggseierne er selv ansvarlige å bestille banegodkjenning i god tid før nye anlegg skal tas i bruk eller før godkjenningen for nåværende anlegg utløper. Trykk her for mer informasjon om banegodkjenning.

Fagutvalg for anlegg, miljø og teknologiutvikling

Administrasjonen i Norges Motorsportforbund arbeider med anlegg på flere måter, og kan i mange tilfeller svare på klubbenes spørsmål, det samme kan de tillitsvalgte. I tillegg har NMF et eget fagutvalg for anlegg, miljø og teknologi. Fagutvalget har en rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Utvalget skal bidra til at generell kompetanse i hele organisasjonen økes innenfor anleggsområdet, og kan gi råd til klubber om eksterne rammebetingelser, offentlige planprosesser m.m. Utvalget skal imidlertid ikke gi konsulentbistand eller detaljerte tekniske råd eller delta i utviklingsprosesser for spesifikke anlegg eller klubber over tid. Utvalget skal heller ikke arbeide med banereglement eller med de spesifikke spørsmålene som banegodkjennerne m.fl. har ansvar for. . Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget lager en strategisk plan for fagområdet, kalt anleggsplan.

Se fagutvalgets egen side for mer informasjon.

Spillemidler til anlegg 

Alle klubber tilsluttet NMF kan søke om spillemidler til sine anleggsinvesteringer. Søknaden sendes inn via Idrettsrådet i kommunen, og tildeles av Kulturdepartementet. Det er bare anlegg og anleggstiltak som er med i en kommunal plan for idrettsanlegg som kan få tilskudd. Hvis klubben planlegger et tiltak som kan få spillemidler, er det derfor viktig at kommunen får beskjed om dette, så de får det inn i planen når den oppdateres.

Søknad om spillemidler er et viktig bidrag når en klubb skal etablere ny bane eller bygge om. Vi anbefaler at klubbene engasjerer seg i Idrettsrådet, tar kontakt med kommunen, setter seg inn i kommunens arealplan for idrettanlegg i kommunen og tar kontakt med idrettskretsen for å høre hva dere kan få hjelp til.  

Det kan søkes om spillemidler til følgende:

  • Ordinære anlegg. Det vil si når man bygger ny bane, nytt klubbhus, ny startgrind e.l.
  • Nærmiljøanlegg. Det er få klubber som har muligheter til dette p.g.a. kriteriene, men sjekk gjerne med din kommune. 
  • Rehabilitering av anlegg. På samme måte som ordinære anlegg kan dere søke om rehabilitering av bane, klubbhus o.l.
  • Forenklede anlegg. Her kan man søke om midler på en enklere måte enn ordinære anlegg. Ordningen tildeles år for år. 

Klubber som ønsker et nytt anlegg vil ha et stort behov for kunnskap. Det kan dreie seg om tekniske spørsmål og regelverk for anleggstypen, men også om behovsvurdering, finansiering, drift eller offentlige planprosesser. Kontaktene over vil kunne veilede i noen slike spørsmål, og man kan finne mye veiledningsmateriale på NIFs anleggssider og nettsidene til Gode idrettsanlegg, som drives av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) i samarbeid med flere andre idrettsorganer.

 

Aktuelt