Norges Motorsportforbund
English

Klargjøring av regler omkring medlemskap og opplæringslisens

Medlemsskap

Vegdirektoratet har den 15. januar 2001 fastsatt ” Forskrift om motorsport på lukket bane” Her settes det krav til utøvere som skal delta i organisert motorsport. Under gjengis Kap 1 av forskriften:

Kap. 1. Motorsport

§1.Dette kapittel gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Kjøringen skal følge reglement fastsatt av de nevnte forbundene. Endringer i reglementene skal fortløpende innsendes til Vegdirektoratet.

Det er således svært viktig at klubbene forstår viktigheten av at alle som skal kjøre i NMF grener må tegne et medlemsskap i NMF tilsluttet klubb før kjøring.
Dette har også fordeler. Hvert medlemsskap har en verdi i form av Lokale Aktivitets Midler (LAM) og kanskje kommunale kulturmidler som årlig tildeles klubb iht til innrapporterte medlemstall. NB ! klubben må normalt søke Idrettsrådet i sin kommune for å motta midler. Som eksempel mottok Sotra MX klubb kr 160,- i snitt pr medlem i LAM midler i 2017.
Lisensen (forsikringen) er kun gyldig når medlemsskap er opprettet. Å la noen kjøre uten å være medlem kan medføre at klubb gjøres økonomisk ansvarlig ved alvorlig skade/ulykke. Klubben går også glipp av inntekter på dette.

Hvordan melde seg inn i klubb ?

 a) I praksis kan dette gjøres ved at personen :

 • Registrerer seg i ”minidrett” og søker om medlemsskap selv Registrerer seg selv hjemme i ”minidrett” og søker opp klubb. Viktig at klubben kan gi veiledning om hvordan dette gjøres. Mange klubber har pekt ut egen ”Rekrutteringsansvarlig” som potensielle medlemmer knyttes i kontakt med umiddelbart. Den rekrutteringsansvarlige hjelper nye medlemmer gjennom formalia med medlemsskap og lisens enten pr telefon eller møte enkeltvis/gruppe.
 • Melder seg inn i klubben direkte ved oppmøte på banen :
  Klubben har lagt ut et skjema som under vist (eksempel fra en NMF klubb:

 

Innmelding til XXX motorsportklubb

Jeg melder meg med dette inn i XXX motorsportklubb.  

 

 

Dato

Navn

Fødselsdato

Telefonnr

Adresse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ved å fylle ut er personen medlem. Medlemsskapet gjelder ut året. For at medlemsskapet skal hjemle Lokale Aktivitetsmidler må det betales en medlemskontingent på min kr 100,- .  Mange klubber har derfor etablert en medlemskategori som heter Rekruttmedlem.
  Medlemsskapet kan betales kontant, med for eksempel Vipps eller ved at klubben sender faktura. Husk at for utøvere under det året de fyller 16 år, skal også foresatt/ansvarlig person meldes inn med egen profil.  Dette siste er ikke akutt nødvendig ved de første prøvekjøringene fordi utøvere på de første kjøringene uannsett vil være under ansvar av en aktivitetsleder.

 2. Skjema over bør hyppig samles inn og behandles av medlemsansvarlig som registrerer medlemmet i klubbens medlemsregister. Viktig med rask saksgang her slik at medlemmet får rask tilbakemelding og tildelt brukernavn og passord.

 3. Når programmet ”minidrett/klubbadmin” ”oppdager” nye medlemmer sendes det data til NMF sitt administrasjonssystem MITA (tidligere SAS). Her opprettes det automatisk en ny profil . Nå kan nytt medlem logge seg på her for å kjøpe sin lisens og etter hvert melde seg på arrangement/konkurranse.

Sammendrag Medlemsskap

For å kjøre uregistrert konkurransekjøretøy på NMF godkjent bane eller registrert område skal/må utøver være medlem i NMF tilsluttet klubb.

 • Innmelding i klubb skjer ved at utøver registrerer en profil i ”minidrett”, og i profilen søker klubb og medlemsskap.

 • Eller – melder seg inn skriftlig i klubben direkte på banen. Klubben registrerer snarest nytt medlem i sitt medlemsarkiv. Medlemskontingent kan betales kontant eller for eksempel med Vipps direkte på banen. Det godtaes også at klubb snarest fakturerer medlemmet etter registrering.

 • All slik kjøring skal foregå under organisert trening/konkurranse i regi av klubb tilsluttet NMF.

Opplæringslisens

Alle som skal kjøre på bane eller område godkjent/registrert hos NMF må ha lisens.

Lisensen er en dokumentasjon på at utøveren er forsikret og hvilket nivå kunnskap og ferdighet hen har for sikkert å trene/konkurrere med andre.

Det tilbys forskjellige lisenstyper avhengig av om aktiviteten er opplæring, trening eller konkurranse.
Nye utøvere som melder seg inn i klubben og ønsker å begynne trening tilbys opplærings-lisens.

Det er to måter å løse denne på :

 1. Umiddelbart direkte på banen via SMS på egen telefon. (fremgangsmåte for dette er beskrevet annet sted).

 2. Etter at utøveren er godkjent som medlem (av klubben) kan utøveren åpne nmfsport.no og logge seg på sin profil i MITA. Her er det opprettet en profil hvor utøveren kan løse en 3 mnd opplæringslisens.

Regler for Opplæringslisens :

 1. Utøvere på opplæringslisens skal veiledes/være under tilsyn av Aktivitetsleder

 2. Aktivitetsleder kan delegere veiledning/tilsyn til person over 18 år – men må selv være tilstede på samme trening.

 3. Aktivitetsleder vurderer hvilke lisensklasser som kan kjøre sammen innenfor et definert område/bane.

 4. Utøvere på opplæringslisens skal synliggjøres med for eksempel gul vest.

 5. Greninstruktør er gitt hjemmel av NMF til å godkjenne utøverens praktiske nivå, og forståelse av regler for sikkert å trene sammen med andre. Det er Greninstruktør som da signerer på lisenssøknaden.

 6. Gjelder for 3 mnd fra kjøpsdato. Utøver (event foresatt) har primært selv ansvar for at dette er i orden. Om det av spesielle årsaker er nødvendig med mer tid (for eksempel ved skade) kan tidsrommet utvides. Søk NMF ved mail til nmfsport.no om dette er behov. Alternativt kan en dags lisens løses inntil utøver godkjennes av Greninstruktør for kjøp av ”ordinær” lisens.

 7. En dags opplæringslisens løst via SMS kan løsens så mange ganger det måtte være behov for. (Men blir dyrt i lengden)

Sammendrag  Opplæringslisens

For å kjøre skal/må utøver inneha lisens.

Utøvere på opplæringslisens skal ha veiledning/oppsyn av Aktivitetsleder.  Opplæringslisens kan løses på to måter :

 1. Etter at medlemsskap er godkjent av klubb kjøpe Opplæringslisens i MITAS
  Denne har gyldighet 3 mnd fra kjøpsdato

 2. Kjøpe Opplæringslisens direkte på banen via SMS på egen mobiltelefon. Denne har gyldighet ut dagen – kan kjøpes så ofte det er behov.

 

Aktuelt