Norges Motorsportforbund
English

Fagutvalg for utdanning og integrering

Formål og myndighet:

Fagutvalget er rådgivende organ for forbundsstyret og skal bistå for å realisere
forbundets strategi definert i idrettspolitiske dokument (IPD). Utvalget skal utdype og
konkretisere idrettspolitiske tema innen utdanning, klubbutvikling, rekruttering og
integrering i egen strategisk handlingsplan som godkjennes av forbundsstyret.
Fagutvalg har rådgivende funksjon og rapportert til forbundsstyret. Eventuell delegert
myndighet må skje særskilt. 

Oppgaver:

Utvalget holder oversikt over hele forbundets virksomhet innen utdanning,
klubbutvikling, rekruttering og integrering

Utvalget gir råd til styret om fagplaner og prioriteringer innenfor spørsmål
knyttet til så vel tillitsmannsutdanning, funksjonærutdanning, klubbutvikling og
trenerutvikling. Fagplaner skal tilstrebes dekke et bredt felt, og hensynta idretts
definisjon av "det hele mennesket".

All utdanning og opplæring skal være i tråd med forbundets definerte verdier.
Det skal tilstrebes tilrettelegging av læremateriell for personer med lese- og
skrivevansker, samt tilrettelegging for pedagogiske og kostnadseffektiv
digitalisering.

Samarbeid og felles ressursbruk innenfor området skal vurderes med
NIF/idrettskretsene, NMK, og Norges Bilsportforbund.

Praksisen med utdanningskonferanse annen hvert år for kurslærerne forventes å
videreføres.

Utvalgets medlemmer      
Leder Bjørg-Solveig Lindanger bjorgsolveig@online.no 906 70 824
Medlem Kristoffer Fjelde kristofferfjelde@gmail.com 926 99 513
Medlem Helge Møller Naley hmnaley@gmail.com 911 90 940
Medlem Jan Arne Larsen huskyboy@online.no 915 37 581
Forbundstyre medlem Elin Frager    
Administrasjonen Conrad Rye-Holmboe    
Administrasjonen Tor Linnerud    
Administrasjonen Suzan Libano    
       

Aktuelt