Utdanning

Det er krav til mye kompetanse for å drifte en klubb, region, eller å være tillitsvalgt i Norges Motorsportforbund. Utdanningen skal være i tråd med behovene i organisasjonen og i klubbene. Norges Motorsportforbund og idrettskretsene tilbyr og tilrettelegger for sentrale kurs, seminarer og andre kompetansetiltak i samarbeid med flere, slik at det til en hver tid finnes gode og oppdaterte kompetansekurs for alle som ønsker dette. Utdanningsløpet er delt opp i 3 hovedkategorier, Klubbutdanning, Funksjonærutdanning og Trenerutdanning.

På denne siden finner du informasjon om alle utdanningsløpene i regi av NMF. Merk at noen overskrifter er linker som tar deg til en mer utfyllende side om temaet. Disse er markert som blå. Videre ned på siden finner du oversikt over krusrutiner og kurspriser.

Klubbutdanning

Her finner dere relevant informasjon som er rettet direkte mot klubb, om hva man må ha, og kan ha av kompetanse for å drifte en motorsportklubb.

Gratiskurs i regionene:

  • Forbundet har satt av 500.000,- i 2020 til å gjennomføre gratis kurs i regi av regionen.
  • Gratis kurs dekker: kurslærere, lokaler, kursmateriell og enkel bevertning. Kost/losji dekkes av deltaker/region.
  • Regionene er primært etter behov og avtale med NMF.
  • Kartlegging av behov skjer nå fortløpende.
  • Kurs-kalender ligger på NMF hjemmesider.
  • NB! Alle kurs i regi av regioner vil være gratis for den enkelte klubb (NB! Utgifter som dekkes er kursleder, lokaler og eventuell enkel bevertning). For de klubber som ønsker å ta del i  Kvalitetsklubb, så vil det gi ulike økonomiske fordeler, som er øremerket til utviklingstiltak.

 

Funksjonærutdanning

Her finner dere relevant informasjon for de som ønsker å ha en tildelt rolle på motorsportarrangementer. Kompetansene er lisenspliktige og det er krav til oppdatering av lisensen hvert 3 år.

Trenerutdanning

Trenerutdanning er videreutdanning for deg som ønsker dypere kunnskap om trenerrollen. 

Klubbutviklerkurs i regi av Idrettskretsene

Agder Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/

Møre og Romsdal Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/

Nordland Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/nordland/

Oslo Idrettskretshttps://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/#

Rogaland Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/rogaland/

Troms og Finnmark Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/

Trøndelag Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/

Vestfold og Telemark Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/

Vestland Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/

Viken Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/

Andre seminarer og sentrale kurs

Kursrutiner


Kursbestillingsskjema sendes inn til NMF dersom kursarrangør ønsker å holde et funksjonær kurs. Det er 4 ukers frist for innsending av kursbestillingsskjema av ønskede kurs, men meld gjerne fra før dette også. For mer informasjon om kursrutiner knyttet direkte til kurslærere/kursholdere klikk her.

Kursarrangør kan foreslå kurslærer i bestillingsskjema, men det vil være NMF sentralt som har ansvar for å oppnevne kurslærer til bestilt kurs.

Når kursebestillingsskjema som du finner til høyre er godt utfylt av kursarrangør, send så skjema inn til nmf@nmfsport.no for godkjenning, og opprettes av kurset på kurs.idrett.no. Arrangør, og kurslærer får en tilbakemelding fra NMF når kurset er godkjent, opprettet og publisert på kurskalenderen. Kurset konfigureres med kurslærer, tidspunkter/datoer, info om hvor kurset skal holdes og annen relevant informasjon.

Gratis kurs til region


Gratis kurs vil si at NMF dekker utgifter knyttet til kursleder, samt utgifter knyttet til leie av kurslokaler og enkel bevertning (kaffe, te, frukt, baguette etc.). Det er ingen deltakeravgift for de deltakerne klubbene sender på kurs. Ansvarlig kursholder (herunder Region) tildeles økonomiske midler etter følgende fordelingsnøkkel for kurs knyttet til sport/aktivitet (NMF´s egne funksjonærkurs – NB! Gjelder ikke Trener 1-3 kurs):

· Fra 10-19 deltakere honoreres med 4 000 kr

· Fra 20-34 deltakere honoreres med 7 000 kr

· Fra 35 deltakere honoreres med 15 000 kr

Påmelding til kurs
Normal påmeldingsfrist for deltakere til NMFs kurs er 7 dager før kursstart.

Kursoversikten til NMF finnes på kurskalenderen og på kurs.idrett.no. For påmelding, trykk på «Meld på»-knappen. Man blir da videresendt til MinIdrett, og der man gjør den formelle påmeldingen til kurset. Du må være logget inn for å kunne melde deg på.

Avmelding fra kurs


Avmeldingsfrist er på samme tidspunkt som påmeldingsfristen (7 dager før kursstart).

I etteranmeldingsperioden, og fram til kursstart vil det være kursarrangør/kurslærer som mottar etteranmeldinger.

Ved fulltegnet kurs skal kursarrangøren fortsatt ta imot kurspåmeldinger og lage en venteliste i prioritert rekkefølge.

Dersom en påmeldt kursdeltaker har gyldig frafallsgrunn etter påmeldingsfristen har gått ut vil man ikke avkreves kursavgift (men kursdeltaker må påregne å betale faktiske, ikke-refunderbare kostnader (hotell, lunsj etc.) dersom man ikke får avbestilt el. liknende

Ikke møtt på kurs


Dersom en påmeldt kursdeltaker ikke møter opp på kurs og heller ikke har gitt beskjed om dette vil kursdeltaker faktureres for full kursavgift.

Unntaket er der kursdeltaker leverer legeerklæring el. likn. som grunnlag for manglende oppmøte.

Avlysning


Kursarrangør kan forbeholde seg retten til å enten avlyse eller gjennomføre et kurs ved få påmeldte. Evt. gjennomføring av et kurs med få påmeldte må dekkes inn av kursarrangør.

Etter gjennomført kurs


Kurslærer skal sende inn til NMF deltakerlister over hvem som fysisk har vært tilstede på kurset, eller en mail til nmf@nmfsport.no hvor kurslærer/kursholder bekrefter at påmeldingslistene fra kurs.idrett.no faktisk stemmer.

Etter at NMF har gjennomgått deltakerlistene, vil alle kursdeltakerne som har gjennomført og bestått teorikurset få dette registert på sin Idretts`cv i MinIdrett. Hvis teorikurset man har deltatt på krever praksis, skal praksisen som er gjennomført fylles ut på skjema som heter Søknad om funksjonærlisens. Søknad om funksjonærlisens sendes inn til nmf@nmfsport.no for å kunne få sin praksis regisrert på sin Idretts`cv, og for å kunne få tatt ut en funksjonærlisens i MITA.

Fakturering


All fakturering skjer etter gjeldende satser som følger av selvkostmodellen.

NMF fakturerer kursarrangør (regioner/klubber) når disse står som arrangør, og kursarrangører fakturerer kursdeltakere/klubb.

Der grener selv står som arrangør (eks. ved oppdateringsseminarer), fakturerer NMF klubber/kursdeltakere direkte.

På kurs der NMF selv står som arrangør, faktureres kun klubber/kursdeltakere.

Ved uenighet om fakturering/ikke fakturering – påmelding/avmelding mellom kursarrangør og kursdeltaker/klubb kan NMF kontaktes for vurdering og videre saksgang.

Kontaktperson – Kursarrangør


Kursarrangørens kontaktperson skal kunne motta avmeldinger.

Kursarrangørens kontaktperson bes være tilgjengelig for koordinering mellom kursarrangøren og NMF sentralt på en tilfredstillende måte.

 

Kurspriser

Prisjusteringen ble den 04.04.2018 vedtatt i NMFs forbundsstyre og gjelder fra 01.08.2018 Med dagens prispunkter gir dette følgende priser. Kursprisene er gjenstand for endring ved årlig gjennomgang av NMFs prismodell og ved endring av størrelsen/rammen for ulike kurs.

Deltakeravgift

650**,- per 8 timers kurs (gjelder sikkerhetslederkurs og aktivitetslederkurs) NB: Samlet kurspris dersom kursene tas samtidig over en helg: 1150,- for både sikkerhetsleder og aktivitetsleder. 900**,- per 16 timers kurs (gjelder stevnelederkurs, jurykurs og teknisk kontrollant-kurs) 2.500**,- for Trener 1-kurs (45 timers kurs + 45 timer praksis). Prisen er inkludert alt av bøker/kursmateriell til deltakere. 6500**,- for Trener 2-kurs (75 timers kurs + 75 timer praksis). Prisen er inkludert alt av bøker/materiell til deltakere. (Arrangeres av NMF sentralt) 8500**,- for Trener 3-kurs (90 timers kurs + 90 timer praksis). Prisen er inkludert alt av bøker/materiell til deltakere. (Arrangeres av NMF sentralt) 600**,- for 8 timers oppdateringsseminarer (Eks. stevnelederseminar, teknisk kontrollant seminar og liknende). 450**,- for 12 timer jurylederseminar (Arrangeres av NMF sentralt ca. hvert 3. år). ** = kurs-/seminaravgift for deltakere gjelder for selve kursgjennomføringen fra NMF, men det vil kunne legges på «variable» kostnader (mat, kurslokale etc.) som gjør at regningen for deltakere kan bli noe høyere enn denne prisen til ulike kurs.

Arrangørpriser (når region/klubb står som arrangør)

7800,- per 8 timers kurs (gjelder sikkerhetsleder, aktivitetsleder). NB: Samlet kurspris dersom kursene tas samtidig over en helg: 13800,- for både sikkerhetsleder og aktivitetsleder. 10 800,- per 16 timers kurs (gjelder stevnelederkurs, jurykurs og teknisk kontrollant-kurs) 20 000,- (+697,- i materiell per deltaker) for Trener 1-kurs. (45 timers kurs + 45 timer praksis). Kurset subsidieres med kr 10 000,-  5500,- for 8 timers oppdateringsseminarer

  1. Jurylederseminar, Trener 2-kurs og Trener 3-kurs holdes av NMF sentralt. Det sendes derfor ikke ut faktura til arrangører på disse kursene, men kursdeltakere får selv fakturaen. Inkludert i prisene ovenfor (Arrangørpriser) er kurslærerlønn og NMFs kostnader. (Prisen er beregnet ut fra 12 deltakere) NMF dekker kurslærers reiseregning (reise og evt. opphold). Kurslærer sender denne til NMF. Kostnadene vedrørende kurslærers reiseregning skal ikke belastes kursdeltakere. Deltakeravgiften er maksimalpriser, arrangør står fritt til å ha lavere priser. Arrangør betaler uansett den faste prisen til NMF NMF oppfordrer til sterkt måtehold når det gjelder valg av kurslokale/fasiliteter (Velg helst klubbhus/skole før man tyr til hotell eller andre dyre lokaler) for å holde kursdeltakerprisen lavest mulig.
Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad  #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen

Full fokus igjennom hele løpet! Hvis ikke kan litt ekstra vind vippe deg over (gikk heldigvis bra denne gangen) ———————————————————#boatraceing #race #superfast #fastboats #funandgames #almostgotbad #saftyfirst 📸 Jon Petter Marthinsen ...

80 0
Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast

Kommer ikke nærmere startområdet enn dette 🙌🏻 @tbgrace Lykke til alle sammen!!! #boatrace #raceing #superfast ...

74 0
Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace

Holder god avstand og humøret oppe 🤟🏻👌🏻🙏🏻 lykke til med arrangementet i dag 🚤 @tbgrace ...

40 0
Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt

Olav Frostad Dahle, Lørenskog MBK, er TQ (Top Qualifier) og er sikret pole position i morgendagens A-finale i 1/10 IC Track. #RSM #nmveka2020 #Radiostyrt ...

45 0
Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020

Gjesteklasse NM #mx #mx2 #motocross #624 #nmveka2020 ...

140 1
NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang

NM RSM er offisielt åpnet med førermøte og nasjonalsang ...

51 1
Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede

Husk lyd 😁👌🏻 Alle trenger vi en heiagjeng i blandt!!! @erikamelchior er en del av Landslaget vårt i Trial, og her blir hun pushet av den ekstremt engasjerte treneren @mariusdammyr 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🙌🏻👏🏻 #motbakkeløp #motorsport #motorsportglede #trial #treningsglede ...

93 0
Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede

Da begynner landslagene våre å komme godt i gang med treninga igjen !!! Her har dere en hilsen fra @mariusdammyr som er trener for Trial 👏🏻🙌🏻💪🏻#motorsport #motorsportglede #trial #trening #treningsglede ...

64 0
Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️

Enduro landslaget er ut å tester utholdenhet i dag! 3000 meter’n på 12.30 for gutta, og 14.30 for jenta. Kanskje du vil teste selv å? #utholdenhetstrening #utholdenhet #3000m #løpeglede #melkesyre #løpeglede #motorsport #enduro 🤩🤗🏃🏼🏃‍♀️ ...

125 0